Този сайт е собственост на Фирма ЕТ САРА-87-АЛИЕ МЕТЕВСКА със седалище Гр.Рудозем ул Любен Каравелов 43 и ЕИК 205278482 управител Алие Метевска.
Телефон за контакт: +359893466174 и

ДЕФИНИЦИИ
Търговец/а/ът: ЕТ САРА-87-АЛИЕ МЕТЕВСКА
Онлайн магазин: spalnobeliosara.eu
Сайт означава: spalnobeliosara.eu
Електронен магазин означава: spalnobeliosara.eu
ЗЗП: Закон за защита на потребителя
Потребител / Клиент означава: всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, което пазарува или поръчва от онлайн магазин
Продукт/стока или артикул означава всяка стока, която предлага онлайн магазин spalnobeliosara.eu

Лични данни: означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД
Наложен платеж означава: наложен платеж по Закона за пощенските услуги
Съдружници са всички търговски дружества и производители , с които онлайн магазин spalnobeliosara.eu работи и предлага тяхна стока
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина :spalnobeliosara.eu
Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://spalnobeliosara.eu

След натискане на бутона „поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Търговеца си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четиринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани.

Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банкова сметка в 15 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на клиента по банкова сметка в 15 дневен срок.

На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.
За анулиране моля свържете се с нас в рамките на 1 ден след покупката.

Условия за връщане
Купувачите носят отговорност за разходите за връщане. Ако артикулът не бъде върнат в първоначалното му състояние, купувачът е отговорен за всяка загуба на стойност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://spalnobeliosara.eu

Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава при ползване на услугите:

Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://spalnobeliosara.eu
Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
Да не извършва злоумишлени действия;
Да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://spаlnobeliosara.eu
В сайта могат да бъдат закупени единствено стоките , които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани . Цялата информация относно стоките, тяхната характеристика, размер, цвят, състав, наличност и др. Се предоставя от производителя . Тя е описана в страницата на всеки продукт, както и върху самия продукт.
Изображенията, картинките или снимките на продуктите качени в сайта имат информативен характер, те описват общите характеристики и вид на продуктите като целят потребителят да добие представа за вида на продукта . Възможно е явно несъответствие на продукта с показаната снимка, за което онлайн магазинът НЕ носи отговорност. Възможно е неосъответствие в прошивката, шевовете на всички артикули.

Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговеца не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://spalnobeliosara.eu

Търговецът не носи отговорност за вреди причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца .
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес на Търговеца събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговеца се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.